top of page

Možno takto meníte svoj život v reakcii na stalking aj vy


Cítila som sa profesijne veľmi zraniteľná. Kedykoľvek mohol o mne povedať niečo zlé alebo niečo dobré, a zmeniť tak môj profesionálny imidž v očiach druhých.


Okrem dôsledkov pre psychické a fyzické zdravie žien má stalking aj negatívny sociálny a finančný vplyv na život žien, ktoré ho zažívajú. Väčšinou súvisí s krokmi, ktoré ženy podnikajú v snahe ochrániť pred stalkingom seba, prípadne svojich blízkych, alebo stalking úplne zastaviť.

Jednou zo stratégií pri hľadaní vlastného bezpečia a možností, ako sa vyhnúť stalkingu, je zmena bežnej rutiny. V praxi to znamená napríklad použitie inej, pravdepodobne dlhšej, cesty do práce než zvyčajne, odvádzanie či vyzdvihnutie detí zo školy/škôlky v inom než dovtedy obvyklom čase a ďalšie podobné kroky. So zmenou rutiny sa často spája aj minimalizovanie aktivít a pohybu vo verejnom priestore ako takom, pretože tento priestor poskytuje príležitosti na prenasledovanie. Môže ísť o vynechávanie bežných aktivít ako návšteva fitnescentra, plavárne či obchodu. Práceneschopnosť či dovolenka má zasa chrániť ženu pred stalkingom na pracovisku.

Žena sa často usiluje odstrániť možnosti stalkingu obmedzovaním sociálnych vzťahov a izoláciou. Vyhýba sa stretnutiam s blízkymi, rodinou či priateľmi, a to aj pre obavy z toho, čo by sa mohlo stať. Chce ich chrániť a súčasne predísť nepríjemnej až nebezpečnej situácii, ku ktorej môže dôjsť v prípade, že by sa stalker objavil. Niektorí, hoci aj blízki ľudia sa zas môžu sami od prenasledovanej ženy dištancovať, môžu zažívať obavy, hnev či nerozumieť situácii a viniť za stalking samotnú ženu. Stalkeri tak priamo či nepriamo sabotujú vzťahy žien. Takáto izolácia ovplyvňuje rôzne aspekty života žien zažívajúcich stalking. Znižuje u nich pocit sebahodnoty, odpája ich od vonkajších podporných zdrojov, čoraz väčšmi uberá ženám príležitosti a silu žiť zmysluplný a plnohodnotný život. Narušenie a strata podporných sociálnych sietí oberá ženy o možnosť hľadať podporu a vymaniť sa z prenasledovania.

V prípade, že sa zmena rutiny či telefónneho čísla ukáže ako málo účinná a stalking pokračuje, volia ženy často radikálnejšie riešenia, ku ktorým patrí zmena práce či presťahovanie sa; niekedy do inej časti mesta, inokedy až na opačný koniec republiky. Práve v týchto prípadoch je zrejmé, že stalking znamená pre ženy vysokú finančnú a časovú záťaž. Hoci zvýšené finančné náklady, samozrejme, prinášajú už aj také kroky ako zmena cesty do práce, zmena telefónneho čísla či oprava alebo výmena majetku, ktorý stalker poškodil. Nehovoriac o poplatkoch za právnu pomoc, pokiaľ sa žena rozhodne ju vyhľadať, či o finančných dôsledkoch vyplývajúcich z dopadu stalkingu na psychické a fyzické zdravie žien.

Okrem škôd a problémov, ktoré stalking spôsobuje priamo prenasledovaným osobám a ich okoliu, má tento druh násilia vzhľadom na častý výskyt v neposlednom rade značný záporný vplyv na celú spoločnosť.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIAComments


  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page