top of page

Ako dokumentovať a dokazovať stalking


Pri stalkingu je veľmi dôležité a potrebné, aby ste poskytli polícii, resp. prokuratúre a súdom dôkazy, ktoré preukážu minulé a súčasné prenasledovanie a obťažovanie, súvisiace fakty, prípadné hrozby, trvanie a dôsledky pre váš život.


Zhromažďovanie vlastných dôkazov a dokumentovanie priebehu, konkrétnych udalostí a opakovanej povahy stalkingu v čase je veľké emočné aj časové bremeno. Je však nevyhnutné ho znášať, aby ste sa mohli účinne brániť a dosiahnuť nielen zastavenie stalkingu, ale aj spravodlivosť. Aj z tohto dôvodu je stíhanie stalkerov náročné.

Možno ešte nie ste rozhodnutá, či oslovíte políciu, požiadate niekoho o pomoc, vyhľadáte právničku alebo sa niekedy v budúcnosti obrátite na súd. To je v poriadku a nikto vás nemôže nútiť urobiť kroky, ktoré urobiť nechcete alebo na ktoré ešte nie ste pripravená.

Bez ohľadu na to, ako sa v budúcnosti rozhodnete, vám naliehavo odporúčame, aby ste s dokumentovaním stalkerovho správania začali čím skôr. Záznamy sú užitočné aj preto, že po čase si všetky incidenty a ich detaily nemusíte pamätať. Ak sa niekedy v budúcnosti rozhodnete, že už potrebujete pomoc a zásah zvonka, budete mať dôkazy okamžite k dispozícii. Či ich použijete, alebo nie, závisí len od vás. Vždy je však dôležité ich mať pripravené, aby potom bolo možné urobiť rýchle a účinné opatrenia.

Dokumentovanie je dôležité aj preto, aby bolo zrejmé, ako dlho už prenasledovanie trvá a aká je jeho dynamika, teda frekvencia, intenzita a závažnosť. Umožňuje tiež vytvorenie časovej osi a identifikovanie eskalácie stalkerovho správania.

Stalker a jeho obhajoba a častokrát aj polícia, prokuratúra a súdy majú tendenciu prezentovať prenasledovanie ako jednotlivé izolované, od seba oddelené incidenty. Dokumentovaním prenasledovania však preukážete presný opak, keďže vytvoríte reťazec súvisiacich udalostí a uvediete ich do kontextu. Vášmu právnikovi/právničke, ale aj organizácii, na ktorú sa obrátite, to pomôže poukázať na vzorec páchateľovho správania a zámernú povahu prenasledovania.

Dôkazy o prenasledovaní budete potrebovať aj na to, aby ste mohli uplatniť nárok na právnu ochranu. Treba doložiť, že prenasledovanie a obťažovanie je opakované a zámerné, teda úmyselné. Je dôležité, aby bolo zrejmé, do akej miery prenasledovanie zasahuje váš život, ako na vás vplýva a aké opatrenia a zmeny ste museli z dôvodu vlastného bezpečia a bezpečia vašich blízkych urobiť.


Naše tipy na dokumentovanie stalkingu:

 • Najlepší a najužitočnejší spôsob je viesť si záznamy o incidentoch prenasledovania v kombinácii so zhromažďovaním ďalších dôkazov. Tabuľku na záznamy si môžete stiahnuť a prispôsobiť ju svojim potrebám. Pred odovzdaním záznamov nezabudnite vymazať druhú tabuľku s inštrukciami.

Záznamy prenasledovania_DM_def
.xlsx
Download XLSX • 17KB
 • Čo najpodrobnejšie zdokumentujte každý incident. Uveďte dátum, čas a miesto udalosti aj čo sa stalo. Záznam by mal obsahovať to, čo stalker urobil alebo povedal, kto bol okrem vás prítomný, čo ste urobili vy. Ak ste privolali políciu, uveďte to tiež. Ak máte k dispozícii aj číslo, pod ktorým je záznam na polícii vedený, doplňte ho. Zaznamenajte opis auta stalkera, prípadne inej osoby, ktorá bola do prenasledovania zapojená a poznávaciu značku. Ak boli prítomní svedkovia, uveďte ich mená.

 • Zdokumentujte, kedy a ako ste stalkera vyzvali, aby vás neobťažoval. Toto oznámenie stalkerovi má byť jednorazové, stručné, priame, s jednoznačným odkazom, že jeho správanie je nežiaduce.

 • Zaznamenajte kontext incidentov. Zaslanie kvetov, daru, fotografie alebo odkazu môže vyzerať nevinne, v kontexte predchádzajúcich udalostí a celej situácie však vo vás môže vyvolať strach. Je dôležité, aby bolo na základe dokumentácie možné poukázať na to, že ide o zámerné a úmyselné správanie stalkera, ktorý svoje činy plánuje.

 • Ak stalker obťažuje a prenasleduje vašu rodinu, priateľov, kolegyne a pod., prípadne boli títo ľudia svedkami prenasledovania, zaznamenajte to – vrátane času a miesta incidentu. Požiadajte ich, aby bezprostredne po udalosti písomne krátko vylíčili, čo zažili alebo čoho boli svedkom.

 • V prípade, že stalker poškodil alebo zničil váš majetok, alebo ublížil vášmu zvieraťu, zaznamenajte to, odfoťte a privolajte políciu.

 • Fotografie dokumentujúce stalking si vždy zálohujte aj inde, nielen vo svojom mobile. Môžete si ich napríklad posielať na novovytvorený email, ktorý nebude obsahovať vaše meno.

 • Písomne zaznamenajte akékoľvek porušenie ochranného príkazu zo strany stalkera, ak nedodržal zákaz priblížiť sa alebo vás akokoľvek kontaktovať.

 • Odkladajte si všetky odkazy, pokusy o volania, správy, listy, „dary“, hlasové správy, emaily, záznamy volaní, odkazy cez sociálne siete a pod. V ideálnom prípade si všetky správy vytlačte a uchovajte na bezpečnom mieste.


Pri dokumentovaní násilia a predkladaní dôkazov myslite na to, aby ste do záznamov nezahrnuli aj informácie, ktoré chcete ponechať dôverné a ktoré by sa stalker mohol dozvedieť. Neuvádzajte žiadne osobné informácie, informácie o novom bydlisku, o zamestnaní a pod.

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIACommentaires

Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page