top of page

Kto je stalker? (Časť 1.)

Keď nemôžeš byť moja, tak nebudeš nikoho iného.


V odbornej literatúre neexistuje jedna univerzálna klasifikácia prenasledujúcich osôb, čiže stalkerov, väčšina z nich však nejakým spôsobom zohľadňuje jeden či viaceré z nasledujúcich aspektov. Patria k nim hlavná motivácia stalkera, resp. účel, ktorý prenasledovanie plní; vzťah k prenasledovanej osobe; kontext, v ktorom sa prenasledovanie odohráva a tiež napríklad stalkerove problémy s duševným zdravím. Súčasne panuje zhoda v tom, že väčšina prenasledovaných osôb sú ženy (vyše 80 %), zatiaľ čo stalking väčšinou páchajú muži (vyše 70 %).

Zvýšená pozornosť sa venuje najmä vzťahu stalkera a prenasledovanej osoby. Ukazuje sa totiž, že na základe tohto vzťahu možno čiastočne predvídať stalkerovo správanie. Stalkerom je najčastejšie bývalý partner, čiže niekto, s kým mala žena intímny vzťah (približne 50 % prípadov), prípadne súčasný partner. Ďalej ním môže byť známy, teda niekto, koho žena pozná či pozná len letmo, alebo aj úplne neznámy muž.

Výskumy ukazujú, že v porovnaní s inými kategóriami stalkerov využívajú páchatelia, s ktorými mala žena intímny vzťah, najširšiu paletu spôsobov prenasledovania. Patria sem nevyžiadané telefonáty, esemesky, objavovanie sa v okolí domu či v práci, kontakt prostredníctvom tretích strán a iné. Spolu bolo v prípade bývalých partnerov identifikovaných 16 spôsobov stalkingu. Zároveň je u expartnerov najväčšie riziko, že sa dopustia fyzického násilia – približne v polovici týchto prípadov dochádza k násilnému útoku. Pokiaľ sa stalking – napríklad vo forme neustáleho monitorovania a kontroly ženy – objavoval už počas vzťahu, existuje pre ženu vysoké riziko, že dôjde k vážnemu až smrteľnému útoku v období troch mesiacov až jedného roka po ukončení vzťahu.

Hlavným účelom stalkingu počas vzťahu je udržiavanie moci a kontroly nad partnerkou prostredníctvom neustáleho monitorovania a kontrolovania jej života – pohybu, kontaktov, vzťahov, financií. Keby mohol, stalker by často najradšej kontroloval aj to, čo si žena myslí a čo plánuje. Po rozchode je jeho motiváciou najmä snaha o „zjednanie nápravy“ a znovuobnovenie stratenej kontroly. Stalking páchateľovi umožňuje vytvárať zdanie, že vzťah ďalej trvá.

Mimo kontextu partnerských vzťahov môže byť motiváciou stalkera túžba po naplnení vysnívaného vzťahu, ktorý v jeho očiach už existuje alebo by existovať mal. Inokedy ho zas motivuje pomsta a túžba po zadosťučinení, pretože sa cíti ublížený či ukrivdený a domnieva sa, že sa s ním zle zaobchádzalo. V neposlednom rade môže mať stalking predátorský charakter, jeho cieľom je sexuálne uspokojenie.


Bližšie o typoch a motiváciách stalkerov pozri Kto je stalker? Časť 2. alebo Časť 3.


Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA


1 Mullen, P. E. – Pathé, M. 2022. Stalking. Crime and Justice, vol. 29, 273–318. Stiahnuté: 5.10. 2022. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/1147710

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page