top of page

Definícia násilia páchaného na ženách a štatistiky

Rodovo podmienené násilie na ženách bolo uznané za ľudskoprávny problém pred viac ako 30 rokmi. 


Násilie hatí energiu žien, vyčerpáva ich, podrýva ich sebadôveru a ohrozuje ich zdravie, znemožňuje im plne sa zúčastňovať na živote spoločnosti. Je skrytou prekážkou a brzdou sociálno-ekonomického vývoja.  

Deklarácii OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, ktorú schválilo Valné zhromaždenie OSN v decembri 1993, sa v čl. 1 za násilie páchané na ženách považuje „každý prejav rodovo podmieneného násilia, ktorý má alebo by mohol mať za následok telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane hrozby takýmito činmi, zastrašovania a úmyselného obmedzovania slobody, a to vo verejnom alebo súkromnom živote“.

Čl. 2 uvádza, že násilie páchané na ženách zahŕňa fyzické, sexuálne a psychické násilie vyskytujúce sa v rodine a spoločnosti – vrátane bitia, sexuálneho zneužívania dievčat, vymáhania vena, znásilnenia v manželstve, obriezky žien a iných tradičných zvykov poškodzujúcich ženy, mimomanželského násilia, násilia spojeného s vykorisťovaním; znásilnenia, sexuálneho zneužívania, obťažovania a zastrašovania na pracovisku, vo vzdelávacích a iných inštitúciách, obchodu so ženami a nútenej prostitúcie a násilia páchaného alebo prehliadaného štátom. 

Je dôležité, že táto definícia uznáva telesnú aj duševnú ujmu a vyhrážanie sa takouto ujmou, a to tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére. Rovnako je dôležité, že zahŕňa individuálne (osobné, primárne) násilie, inštitucionálne (sekundárne) násilie, štruktúrne systémové násilie a poškodzovanie. Definícia obzvlášť poukazuje aj na korene rodovo podmieneného násilia.

Násilie na ženách sa od iných druhov násilia líši tým, že ide o moc a zastrašovanie (verbálne či psychické), ktoré spoločnosť toleruje či prehliada čiastočne aj preto, že obeťami sú ženy. Toto násilie môže byť niekedy využívané s úmyslom udržať, upevniť moc mužov, inokedy tento úmysel môže chýbať, ale aj tak smeruje k tomu, aby žena v dôsledku násilia utrpela ujmu, ktorá ju drží v podriadenom postavení.

Z výsledkov výskumu uverejnených v publikácii Výskum rodovo podmieneného násilia na ženách 2023: základné zistenia, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny v roku 2024, vieme, že psychické násilie zažilo v intímnom vzťahu počas svojho dospelého života 48,9 % žien, najčastejšie išlo o znevažovanie a ponižovanie. Fyzickému násiliu a/alebo vyhrážaniu vo vzťahu čelilo počas dospelosti 28 % žien. Dve najčastejšie formy fyzického násilia boli hádzanie predmetov alebo fackovanie, sácanie a šticovanie. Sexuálnemu násiliu bolo počas dospelosti vystavených 14,6 % žien. Skúsenosť s vyhrážaním, fyzickým alebo sexuálnym násilím v súčasných partnerských vzťahoch malo 12 % žien. Približne každá tretia žena zažívajúce násilie utrpela v dôsledku násilia fyzickú ujmu. Ohrozenie života cítilo 12 % obetí. 

 

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778  alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com

Navštívte aj naše webové stránky www.alej.eu a www.vykroctedobezpecia.sk.


VYKROČTE DO BEZPEČIA


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page