top of page

Dôkazy o stalkingu ako trestnom čine

Podľa zákona sa páchateľ dopustí trestného činu nebezpečného prenasledovania (stalkingu) vtedy, keď jeho protiprávne konanie dosahuje určitú intenzitu, a tým napĺňa skutkovú podstatu tohto trestného činu. Takto je nebezpečné prenasledovanie definované na základe ustanovenia § 360a Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.


Pri dokazovaní tohto trestného činu sa osobitne preukazuje

o intenzita prenasledovania,

o množstvo útokov,

o spôsob prenasledovania,

o následok prenasledovania.


Čo sa týka následku, orgány činné v trestnom konaní získavajú dôkazy o tom, že páchateľovo konanie vzbudilo v obeti dôvodnú obavu, čiže sa oprávnene mohla obávať o život alebo zdravie, o život alebo zdravie blízkej osoby alebo toto konanie podstatným spôsobom zhoršilo kvalitu jej života. Dôvodná obava je taká, ktorá môže vyvolať vyšší stupeň úzkosti, strachu alebo iného tiesnivého pocitu zo zla, ktoré stalkerovo správanie spôsobuje (vyhrážanie, vyhľadávanie osobnej blízkosti, sledovanie, kontaktovanie).

Zároveň sa dokazuje dlhodobosť nebezpečného prenasledovania, ktorá sa však opiera výlučne o aplikačnú prax súdov, pretože v rámci právneho poriadku SR neexistuje jej presná definícia.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR[1] sa dlhodobé nebezpečné prenasledovanie „v niektorých prípadoch vykladá orientačným počtom približne desať útokov v priebehu jedného mesiaca“. Ak prenasledovanie pokračuje dlhšiu dobu, zvyšuje sa pravdepodobnosť gradácie útokov a eskalácie násilia vedúceho potom k pokusu alebo dokonaniu vraždy prenasledovanej osoby.

Kritérium „dlhodobosti“ je posudzované individuálne a závisí od rozhodnutia a uváženia konkrétneho sudcu či sudkyne, ktorí v predmetnej veci rozhodujú. Spravidla však musí ísť o opakované a systematické konanie. Ojedinelé alebo náhodné nežiaduce správanie tieto požiadavky nespĺňa.

Pri dokazovaní dôvodnej obavy alebo okolností, na základe ktorých by takáto obava mohla vzniknúť, je dôležité, aby si prenasledovaná osoba uchovávala všetky SMS správy, emaily, listy, odkazy a pod. Ako dôkaz môže slúžiť aj to, že sa žena o problémoch s prenasledovaním zdôverila niekomu zo svojho okolia, kto o tom môže svedčiť, alebo skutočnosť, že o tom hovorila pracovníčkam či pracovníkom poskytujúcim odbornú pomoc.

Záznamy prenasledovania_DM_def
.xlsx
Download XLSX • 17KB

Ak zažívate vy či niekto z vášho okolia násilie zo strany manžela, partnera, bývalého partnera či iného muža alebo sa vás týka problém stalkingu a kyberstalkingu, obráťte sa na nás. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom linky 0911 417 778 alebo emailu alejporadenskecentrum@gmail.com. Navštívte aj našu webovú stránku www.alej.eu.


VYKROČTE DO BEZPEČIA


[1]sp. zn.: 3To/13/2018 zo dňa 15. 5. 2019

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page